2 Атестація викладача

2 Атестація викладача

АТЕСТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.

Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей,яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти

Зміст портфоліо викладач (зразок).

Типове положення про атестацію педагогічних працівників